Scroll To Top

2009על התערוכה:

"עבודותיה של אלחנני צבעוניות וספונטאניות. אלחנני מחוברת לאותנטיות שלה ומביאה בעבודותיה את הסביבה המוכרת לה. יש בעבודות הללו הסקרנות וההעזה של הילד, שמצויד ביכולות של מבוגר, דבר המאפשר לה לארגן את הציור בשמחה ראשונית שאופיינית כל כך לילדים.

האמן אמיל נולדה(Emil Nolde  )כתב, שהיה רוצה מאוד להישאר ילד כי  "... יצירתו  של אמן שאינו יכול לשמור על ילדותיות , מאבדת את ההדהוד היפה ביותר שלה...".

אלחנני מביאה בעבודותיה תפיסת עולם מופשטת ואסתטית. מריחות הצבע חופשיות ואינן כלואות בצורות מוגדרות. פה ושם ישנם רמזים פיגורטיביים המעבירים אסוציאציות של מקום וזמן שנעצר. הצבעים בעבודות האלה הרמוניים ומעבירים תחושה של תנופה.

הצבע הכחול דומיננטי בציוריה, מדבר על אהבתה הגדולה לים, וכן יש בעבודות אנינות צבעונית רבה, ולנו כצופים נשאר לחוות את חווית הנוף והצבע שאלחנני מנסה להעביר."

 

                                                                         ברוריה הסנר.   אוצרת התערוכה